Persondatapolitik

Persondatapolitik for Nybolig Aarhus C – Bruuns Bro Lejligheder

Hos Nybolig Aarhus C – Bruuns Bro Lejligheder har vi fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Ligesom alle andre virksomheder i EU er vi omfattet af Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), som sammen med den danske persondatalov/databeskyttelseslov indeholder retningslinjerne for vores persondatabehandling.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller professionelt.

Hvis du er kunde hos os eller du er ejer af, ansat hos, eller på anden måde del af en kunde hos os, indsamler og behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder særligt kontaktoplysninger, identitetsoplysninger, oplysninger om titel, uddannelse og ansættelsesforhold, ejendomsoplysninger, skatteoplysninger og økonomiske oplysninger i øvrigt.

Dette gør vi for, at vi og vores kunder kan opfylde den aftale, vi vil indgå eller har indgået med dig eller den kunde, du repræsenterer (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), og for at kunne forfølge de legitime interesser vi har i fortsat at udvikle vores virksomhed, fx i forbindelse med udarbejdelse af interne statistikker, servicere dig samt at bevare dig i vort netværk (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

For at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, får vi udover dine kontaktoplysninger, som del af dine identitetsoplysninger, også dit cpr-nr. og yderligere kontroloplysninger (fx legitimation). Disse bruges til den kundekendskabsprocedure, vi skal gennemføre, herunder identificerer ejer- og kontrolstrukturer og reelle ejere. Vi har en underretningspligt, som betyder, at dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder. Vi opbevarer de oplysninger om dig, der kun vedrører hvidvasklovens forpligtelser, i 5 år efter sagens afslutning.

Forestår vi en berigtigelse for vores kunder, får vi også de nødvendige cpr-nr. for at kunne anvende disse i tinglysningsprocessen i overensstemmelse med tinglysningsloven.

Hvis du er vores samarbejdspartner, ekstern leverandør, eller på anden måde i vores netværk, indsamler og behandler vi dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger samt de oplysninger og den historik, du eventuelt måtte have som tidligere kunde eller tilsvarende hos os.

Dette gør vi for at forfølge den legitime interesse at bevare dig som samarbejdspartner, ekstern leverandør af ydelser, eller på anden måde i vores netværk i fælles interesse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du benytter vores hjemmeside eller på anden måde er i kontakt med os, herunder bestiller ydelser, prospekter eller tilmelder dig vores nyhedsbrev mv., indsamler vi dine almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger og de oplysninger, du i øvrigt giver os ved din kontakt. [Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies nedenfor.]

Dette gør vi for at forfølge de legitime interesser vi har i fx at levere den service, du aftager, eller at løse den opgave for vores kunder, der er årsagen til vores behandling af dine oplysninger (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Udenfor ovenstående relationer vil du som udgangspunkt blive oplyst herom, eller dit samtykke vil blive indhentet, hvis vi behandler dine personoplysninger.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke (GDPR artikel 6 og 9, begge stk. 1, litra a).

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores kædekontor, til andre virksomheder indenfor vores kædesamarbejde, til vores øvrige samarbejdspartnere, eksterne leverandører.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), eller de legitime interesser, vi forfølger (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi indsamler hovedsageligt dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage og indsamle oplysninger om dig fra andre, fx offentlige kilder, din arbejdsgiver, dine ansatte eller vores kunder. Hvis dette er tilfældet, vil du som udgangspunkt få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger ved både fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis vi baserer vores behandling af dine personoplysninger på samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), har du desuden ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan klage til os, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, ved at kontakte os.

Du har også ret til klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Nybolig Aarhus C – Bruuns Bro Lejligheder, december 2021